Algemene voorwaarden

1. Algemeen:
De algemene voorwaarden maken onderdeel uit van elke overeenkomst tussen de diëtist van ‘De Leefstijlist’ en zijn/haar opdrachtgever inzake behandeling en/of het leveren van diensten/goederen. Onder opdrachtgever wordt verstaan alle cliënten of andere natuurlijke rechtspersonen, dan wel hun wettelijke vertegenwoordigers die de dienst van de diëtist inroepen. 
 

2. Definities:
In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Diëtist: professional die voedingsvoorlichting-/dieetadvisering levert en die volgens de wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (wet BIG) bevoegd is de titel diëtist te voeren.
Cliënt: alle cliënten, rechtspersonen of wettelijk vertegenwoordigers waarvoor
Opdrachtgever: ‘De leefstijlist in opdracht van hun diensten verricht en met wie ‘De leefstijlist’ een overeenkomst aangaat. Arts: De huisarts, specialist of tandarts door wie de cliënt naar de diëtist is verwezen.
Dienst: Alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die de diëtist voor of ten behoeve van de cliënt verricht.
De hierboven gedefinieerde begrippen worden hierna respectievelijk genoemd: diëtist, cliënt, arts, dienst. 

3. Tarieven:
De diëtist informeert de cliënt over de kosten van de dieetadvisering. De Leefstijlist hanteert daarnaast vrije tarieven in eenheden van 15 minuten, deze zijn vastgelegd in de tarievenlijst van ‘De Leefstijlist', te vinden op www.deleefstijlist.nl (losse consulten).  Dieetadvisering is opgenomen in de basisverzekering voor 3 behandeluren per kalenderjaar. Indien de cliënt ouder is dan 18 jaar komen deze kosten eerst ten laste van uw verplichte eigen risico. In sommige gevallen zijn extra uren dieetadvisering opgenomen in een aanvullende verzekering. Bij vragen omtrent de vergoeding neem dan contact op met uw zorgverzekeraar. De tarieven bestaan uit directe patiëntgebonden tijd en indirect patiëntgebonden tijd. 

4. Declaraties en betaling: 
De cliënt dient de factuur eerst zelf te betalen en declareert de kosten zelf bij zijn of haar zorgverzekeraars. De Leefstijlist heeft geen contracten met zorgverzekeraars. Wanneer de zorgverzekeraar besluit niet te declareren of bij overschrijding van het maximum aantal behandeluren is de cliënt zelf betaling verschuldigd. Het verschuldigde bedrag dient binnen 14 dagen na factuurdatum op rekeningnummer NL03RABO0359805302 t.n.v. Elisabeth Vink te zijn overgemaakt. De cliënt kan dit bedrag dan zelf indienen bij de zorgverzekeraar.  Bij het uitblijven van betaling binnen de gestelde termijn van 14 dagen na facturatiedatum, is de opdrachtgever in gebreke zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling nodig is. Zolang de opdrachtgever in gebreke blijft aan zijn/haar verplichtingen te voldoen, zullen alle kosten welke verband houden met de inning van de desbetreffende vordering in rekening worden gebracht bij de opdrachtgever. Onder deze kosten worden uitdrukkelijk mede verstaan de kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten. In het algemeen zal eerst een herinnering gestuurd worden. Bij een 2e betalingsherinnering zal de vordering worden verhoogd met € 5,00 administratiekosten, bij een 3e betalingsherinnering met € 10,00. 

5. Verhindering:
Indien de cliënt verhinderd is om op de afgesproken datum en tijd afwezig te zijn, dient hij/zij de diëtist hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. Afspraken dienen minimaal 24 uur van te voren zijn afgezegd anders wordt de gereserveerde tijd in rekening gebracht. Er worden geen uitzonderingen gemaakt. Afzegging dient persoonlijk, via e-mail of telefonisch te worden gedaan. 

6. Aansprakelijkheid:
Het advies van de diëtist is naar zijn aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. De diëtist sluit elke aansprakelijkheid uit te zake van schade of letsel voortvloeiend uit of verband houdende met de opvolging door de cliënt van door de diëtist verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van de diëtist. 

7. Privacy:
Uw privacy wordt gerespecteerd. De diëtist is gebonden aan het medisch beroepsgeheim en de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). De diëtist houdt registratie bij en de documenten worden minimaal 5 jaar bewaard. 

8. Klachten:
Bespreek uw klachten/ontevredenheid altijd eerst met de diëtist. Maak dit kenbaar zodat er samen naar een juiste oplossing gezocht kan worden. Klachten die niet onderling opgelost kunnen worden, kunnen ingediend worden bij de Klachtencommissie Paramedici Eerstelijn, Postbus 1161, 3800 BD Amersfoort of via het online klachtenformulier op www.klachtenloketparamedici.nl 

9. Wandelconsult
De diëtist is niet aansprakelijk voor blessures tijdens het wandelen. Eigen inzicht en inschattingsvermogen wordt verwacht van de cliënt aangaande het fysiek kunnen uitvoeren van de wandeling. (Pijn)klachten en/of andere bijzonderheden dienen altijd aan de diëtist te worden vermeld. 

 


Afdrukken   E-mailadres

Related Articles

Privacyverklaring

Covid-19